She looks good to me!

She looks good to me!

Mikaela Schipani | Cycle 16
Photo: Chris Vongsawat

Mikaela Schipani | Cycle 16

Photo: Chris Vongsawat

Mikaela Schipani | Cycle 16
Photo: James Michael Lang

Mikaela Schipani | Cycle 16

Photo: James Michael Lang

Mikaela Schipani | Cycle 16
For: J.R. de Bellard Jewelry

Mikaela Schipani | Cycle 16

For: J.R. de Bellard Jewelry

Mikaela Schipani | Cycle 16
Photo: Diana Santisteban Photography

Mikaela Schipani | Cycle 16

Photo: Diana Santisteban Photography

Mikaela Schipani | Cycle 16
Photo: Kate Benson
For: SOFI Magazine, Winter 2009/2010

Mikaela Schipani | Cycle 16

Photo: Kate Benson

For: SOFI Magazine, Winter 2009/2010

Mikaela Schipani | Cycle 16
Photo: Diana Santisteban Photography

Mikaela Schipani | Cycle 16

Photo: Diana Santisteban Photography

Mikaela Schipani | Cycle 16
Photo: Cindy James Photography

Mikaela Schipani | Cycle 16

Photo: Cindy James Photography

So pretty, so often

So pretty, so often

Mikaela Schipani | Cycle 16
Photo: Evie Lynn Photography

Mikaela Schipani | Cycle 16

Photo: Evie Lynn Photography

Mikaela Schipani | Cycle 16

Mikaela Schipani | Cycle 16

Mikaela Schipani | Cycle 16
Photo: Diana Santisteban Photography
For: Apple Branches Vintage

Mikaela Schipani | Cycle 16

Photo: Diana Santisteban Photography

For: Apple Branches Vintage